<img src='/Images/images/news/playwrok.png'> TPG 29 Tháng Sáu 2019
Morgan Leichter-Saxby v&agrave; Suzanna Law đang theo học Tiến sĩ Playwork tại Đại học Leeds Beckett (Anh); ng&ocirc;i trường n&agrave;y gần đ&acirc;y đ&atilde; bổ nhiệm Gi&aacute;o sư Playwork đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới. Gi&aacute;o sư hướng dẫn của họ, Tiến sĩ Fraser Brown, diễn tả playwork như một thực h&agrave;nh &ldquo;kh&ocirc;ng ph&aacute;n x&eacute;t, kh&ocirc;ng định hướng v&agrave; mang t&iacute;nh phản chiếu.&rdquo; Chơi cũng cần c&oacute; &ldquo;ba yếu tố tự do&rdquo; (three Frees) &mdash; trẻ em phải được tự lựa chọn c&aacute;ch m&agrave; c&aacute;c em muốn chơi, kh&ocirc;ng mất tiền để được chơi, v&agrave; tự do đến v&agrave; đi bất cứ khi n&agrave;o c&aacute;c em muốn. Chơi phi&ecirc;u lưu c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức đa dạng, từ c&aacute;c kh&ocirc;ng gian tự nhi&ecirc;n với nh&agrave; tr&ecirc;n c&acirc;y v&agrave; ph&aacute;o đ&agrave;i gợi nhớ đến c&acirc;u chuyện của Huck Finn v&agrave; Pippi Tất D&agrave;i, đến những s&acirc;n chơi phế liệu đầy lốp xe cũ v&agrave; r&aacute;c nhựa, hay cả những buổi tụ tập s&aacute;ng tạo nghệ thuật v&agrave; thủ c&ocirc;ng. Một trong những th&agrave;nh phần quan trọng nhất của chơi phi&ecirc;u lưu l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n chơi (playworker) &mdash; đ&acirc;y l&agrave; một nh&oacute;m người được tập huấn, c&oacute; khả năng đặt niềm tin v&agrave;o trẻ em v&agrave; theo d&otilde;i sự tiến bộ v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh học tập của c&aacute;c em, cũng như l&agrave; người lớn đ&oacute;ng vai tr&ograve; hướng dẫn, quan s&aacute;t v&agrave; hỗ trợ chứ kh&ocirc;ng phải can thiệp.<br /> <br /> Hiện giờ Leichter-Saxby and Law đang đi v&ograve;ng quanh thế giới để quảng b&aacute; cho Pop-Up Adventure Play, tổ chức m&agrave; họ s&aacute;ng lập năm 2010. Được đăng k&yacute; dưới h&igrave;nh thức một tổ chức thiện nguyện, Pop-Up Adventure Play vận h&agrave;nh dựa tr&ecirc;n niềm tin rằng &ldquo;trẻ em c&oacute; quyền vui chơi theo c&aacute;ch m&agrave; c&aacute;c em mong muốn, v&agrave; một kh&ocirc;ng gian hỗ trợ trẻ em chơi th&igrave; mang lại lợi &iacute;ch cho tất cả mọi người.&rdquo; Kh&aacute;i niệm n&agrave;y nghe chừng chẳng c&oacute; g&igrave; mới, nhưng một số người giờ đang nhận ra t&iacute;nh c&aacute;ch mạng của n&oacute;. Nhờ v&agrave;o những gi&aacute; trị ẩn sau việc chơi phi&ecirc;u lưu, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều người lớn nhận ra họ đang k&igrave;m h&atilde;m bản năng s&aacute;ng tạo của con trẻ ra sao. Lần đầu ti&ecirc;n Leichter-Saxby đến s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu, c&ocirc; đ&atilde; phải thốt l&ecirc;n rằng &ldquo;bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; nơi đ&acirc;y thật chẳng giống bất kỳ nơi n&agrave;o kh&aacute;c tr&ecirc;n tr&aacute;i đất.&rdquo; Leichter-Saxby v&agrave; Law trở th&agrave;nh c&aacute;c play rangers, một h&igrave;nh thức playwork đưa yếu tố vui chơi v&agrave;o những cộng đồng cần n&oacute;. C&agrave;ng l&agrave;m nhiều, họ c&agrave;ng cảm thấy đ&acirc;y đ&uacute;ng l&agrave; một điều nước Mỹ đang thực sự cần đến.<br /> <br /> <a href="/Images/images/news/playworker_japan.png"><img alt="" src="/Images/images/news/playworker_japan.png" style="width: 900px; height: 594px;" /></a><br /> C&aacute;c Playworker từ Tokyo Play kiểm tra s&acirc;n chơi<br /> <br /> Th&ocirc;ng qua Pop-Up Adventure Play, họ muốn tạo ra một m&ocirc; h&igrave;nh s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu dễ tiếp cận cho mọi người v&agrave; cung cấp những &yacute; tưởng cơ bản để cộng đồng bắt tay v&agrave;o thực hiện. Bất cứ ai cũng c&oacute; thể sử dụng bộ c&ocirc;ng cụ vui chơi miễn ph&iacute; (Pop-Up Play Shop Toolkit and Resource Pack) của họ, v&agrave; người mới bắt đầu th&igrave; c&oacute; thể nhờ họ đưa một số lời khuy&ecirc;n. Hiện giờ, s&acirc;n chơi pop-up, tức những dự &aacute;n tạm thời nhằm tạo đ&ograve;n bẩy cho c&aacute;c mục ti&ecirc;u d&agrave;i hạn hơn, đ&atilde; c&oacute; mặt tại khoảng 17 quốc gia. (TPG : Ở Việt Nam Think playgrounds v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c đ&atilde; tổ chức kh&aacute; nhiều sự kiện chơi tự do bất ngờ xuất hiện tr&ecirc;n phố như Playstreet, Playday, loose-parts play) Leichter-Saxby v&agrave; Law đ&atilde; quan s&aacute;t nhiều quốc gia v&agrave; khu d&acirc;n cư v&agrave; nhận thấy d&ugrave; c&aacute;c ch&iacute;nh phủ c&oacute; thể đưa ra c&aacute;c s&aacute;ng kiến kh&aacute;c nhau, họ c&ugrave;ng gặp phải một số vấn đề chung. &ldquo;Ở Bogota, người ta n&oacute;i rằng lực lượng d&acirc;n qu&acirc;n đ&atilde; tống c&aacute;c tr&ugrave;m ma t&uacute;y ra khỏi cộng đồng, v&agrave; giờ th&igrave; chẳng ai biết h&agrave;ng x&oacute;m của m&igrave;nh l&agrave; ai,&rdquo; Leichter-Saxby n&oacute;i. &ldquo;Ở Park Slope, c&aacute;c bố mẹ lu&ocirc;n canh c&aacute;nh nỗi lo về việc chăm s&oacute;c trẻ, chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; thi cử; tụi trẻ con chẳng ra ngo&agrave;i trời chơi, v&agrave; cũng chẳng ai biết đến h&agrave;ng x&oacute;m của m&igrave;nh. Tr&ecirc;n khắp thế giới, c&aacute;c kỳ thi chuẩn h&oacute;a, li&ecirc;n kết x&atilde; hội lỏng lẻo, sự mất l&ograve;ng tin v&agrave;o kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng cộng&hellip; l&agrave; những mối lo chung. Những người d&ugrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c biệt lại kể c&ugrave;ng một c&acirc;u chuyện: về những r&agrave;o cản đối với chuyện vui chơi.&rdquo;<br /> <br /> Hai người phụ nữ n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu pop-up ở bảo t&agrave;ng, c&ocirc;ng vi&ecirc;n, b&atilde;i đỗ xe, v&agrave; những cửa h&agrave;ng bỏ trống. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đi đến tận nơi để gặp mọi người, chứ kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu họ đến gặp ch&uacute;ng t&ocirc;i,&rdquo; Law bảo. C&aacute;c s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu ph&aacute;t triển một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n để đ&aacute;p ứng những nhu cầu thiết th&acirc;n của một cộng đồng, c&oacute; nghĩa l&agrave; sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; hai s&acirc;n chơi n&agrave;o giống hệt nhau. Đ&oacute; l&agrave; c&acirc;u chuyện về những rủi ro gia tăng v&agrave; n&acirc;ng cao nhận thức. &ldquo;T&ocirc;i nghĩ rằng ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều người lớn cảm thấy sợ khi tụi trẻ chơi với lửa v&agrave; những vật sắc nhọn &mdash; nhưng c&aacute;i ch&iacute;nh l&agrave; họ sợ phải cho c&aacute;c em được th&iacute;ch g&igrave; th&igrave; l&agrave;m nấy,&rdquo; Law n&oacute;i. Erin Davis l&agrave; đạo diễn phim t&agrave;i liệu ngắn về The Land, một s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu tại Wrexham, Wales nổi tiếng bởi mức độ tự chủ hiếm thấy. Tại The Land, tụi trẻ c&oacute; thể leo tr&egrave;o vắt vẻo tr&ecirc;n c&acirc;y v&agrave; nh&oacute;m lửa, rồi thoải m&aacute;i d&ugrave;ng lưỡi cưa v&agrave; b&uacute;a, t&uacute;m lại l&agrave; tha hồ s&aacute;ng tạo ra tr&ograve; phi&ecirc;u lưu cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Sở dĩ s&acirc;n chơi n&agrave;y vận h&agrave;nh được l&agrave; bởi The Land l&agrave; một cộng đồng kh&aacute; độc lập, cũng như c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n chơi đ&atilde; loại bỏ trước c&aacute;c mối nguy hiểm thực sự như m&oacute;ng tay sắc cạnh b&ecirc;n cạnh những rủi ro kiểm so&aacute;t được, v&agrave; thường th&igrave; họ rất quen thuộc với tụi trẻ đến chơi. &ldquo;Một s&acirc;n chơi kiểu The Land sẽ kh&ocirc;ng phải l&agrave; một lựa chọn an to&agrave;n khi đặt ở một nơi như th&agrave;nh phố New York, nơi tụi trẻ c&oacute; thể chỉ đến chơi một lần hoặc chỉ đến v&agrave;o một buổi chiều theo sắp xếp của trường học,&rdquo; Davis giải th&iacute;ch.<br /> <br /> So với h&agrave;ng trăm s&acirc;n chơi tr&ecirc;n khắp Anh v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u, ở Mỹ chỉ c&oacute; khoảng năm hay s&aacute;u s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu. Trong số đ&oacute;, s&acirc;n chơi &ldquo;cao cấp&rdquo; nhất c&oacute; sự kết hợp của cả những vật liệu di động v&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n chơi c&oacute; lẽ l&agrave; Imagination Playground tại khu Manhattan. Được x&acirc;y dựng năm 2010, s&acirc;n chơi n&agrave;y kh&ocirc;ng đi theo m&ocirc; h&igrave;nh th&ocirc;ng thường l&agrave; sử dụng c&aacute;c thiết bị cố định m&agrave; c&oacute; c&aacute;c mốp xốp to để tụi trẻ thoải m&aacute;i di chuyển. &ldquo;Điều khiến t&ocirc;i thấy hứng th&uacute; l&agrave; &yacute; tưởng của playwork, v&agrave; những g&igrave; người lớn cần đến để hỗ trợ việc vui chơi,&rdquo; Davis kể về qu&atilde;ng thời gian thực hiện bộ phim. &ldquo;N&oacute; nhắc t&ocirc;i nhớ rằng trẻ em c&oacute; đủ năng lực để l&agrave;m bất kỳ điều g&igrave; c&aacute;c em muốn; nhưng thường th&igrave; người lớn chẳng c&ocirc;ng nhận sự th&ocirc;ng minh của c&aacute;c em &mdash; c&aacute;c em rất lanh lợi, kh&ocirc;n ngoan v&agrave; s&aacute;ng tạo khi c&oacute; cơ hội thể hiện điều đ&oacute;.&rdquo; &ldquo;Điều quan trọng l&agrave; những đứa trẻ tự kh&aacute;m ph&aacute;, thử nghiệm, mạo hiểm v&agrave; tự kh&aacute;m ph&aacute; bản th&acirc;n &mdash; những g&igrave; c&aacute;c em th&iacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng th&iacute;ch &mdash; v&agrave; t&igrave;m hiểu xem thế giới xung quanh vận h&agrave;nh v&agrave; ảnh hưởng đến c&aacute;c em ra sao,&rdquo; c&ocirc; n&oacute;i. Cả Anh v&agrave; Scotland đều đ&atilde; ph&aacute;t động c&aacute;c chiến dịch khuyến kh&iacute;ch trẻ em chơi, nhưng tại Mỹ, playwork vẫn c&ograve;n l&agrave; một kh&aacute;i niệm mới v&agrave; chưa c&oacute; vị tr&iacute; vững chắc trong x&atilde; hội. Theo Law, &ldquo;điều cốt yếu l&agrave; c&aacute;c &yacute; định của người lớn vẫn can thiệp v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của vui chơi kiểu phi&ecirc;u lưu tại Mỹ.&rdquo; Người Mỹ c&oacute; vẻ th&iacute;ch &ldquo;những chiếc giỏ niềm vui được chọn lọc cẩn thận&rdquo; ở trường mẫu gi&aacute;o của tụi trẻ hơn l&agrave; một s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu lấm bẩn v&agrave; hỗn độn.<br /> <br /> Jeremiah Dockray v&agrave; vợ, b&agrave; Erin Larsen, đang khởi xướng dự &aacute;n Santa Clarita Valley Adventure Play ở khu d&acirc;n cư Val Verde, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Los Angeles 30 ph&uacute;t về hướng Bắc. Dockray t&igrave;nh cờ biết đến kh&aacute;i niệm chơi phi&ecirc;u lưu khi đọc một b&agrave;i b&aacute;o từ rất l&acirc;u về trước, trong đ&oacute;, s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu được m&ocirc; tả như một c&acirc;u chuyện ngụ ng&ocirc;n về t&igrave;nh trạng v&ocirc; ch&iacute;nh phủ. Tuy nghĩ rằng c&aacute;c s&acirc;n chơi như vậy đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n tồn tại, &ocirc;ng rất hứng th&uacute; với kh&aacute;i niệm n&agrave;y v&agrave; muốn đứa con trai năm tuổi của m&igrave;nh c&oacute; được một trải nghiệm tương tự. Sau khi ph&aacute;t hiện v&agrave; phải l&ograve;ng một c&ocirc;ng vi&ecirc;n bỏ hoang gần nh&agrave; đang được giảm gi&aacute;, cặp đ&ocirc;i đ&atilde; mua lại c&ocirc;ng vi&ecirc;n n&agrave;y. Họ đăng k&yacute; tham gia một kh&oacute;a học trực tuyến của Law v&agrave; Leichter-Saxby, rồi &aacute;p dụng m&ocirc; h&igrave;nh pop-up để tiếp cận cộng đồng d&acirc;n cư của họ. Trong gần hai năm, cặp đ&ocirc;i tổ chức c&aacute;c s&acirc;n chơi pop-up &iacute;t nhất một lần mỗi th&aacute;ng. Họ cũng nỗ lực l&agrave;m việc với c&aacute;c c&ocirc;ng vi&ecirc;n địa phương, nh&agrave; chức tr&aacute;ch v&agrave; c&aacute;c trường c&ocirc;ng lập để đưa kh&aacute;i niệm chơi phi&ecirc;u lưu v&agrave;o trong trường học v&agrave; giờ nghỉ giải lao. Hiện tại, vị tr&iacute; cố định của s&acirc;n chơi đang được x&acirc;y dựng từng ch&uacute;t một. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cố gắng kh&ocirc;ng l&agrave;m mọi thứ dồn dập qu&aacute; để tr&aacute;nh l&agrave;m ra điều g&igrave; kh&ocirc;ng ai cần đến,&rdquo; Dockray n&oacute;i. &ldquo;C&aacute;i m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nỗ lực thực hiện đơn giản l&agrave; l&agrave;m quen với c&agrave;ng nhiều gia đ&igrave;nh trong khu vực n&agrave;y c&agrave;ng tốt.&rdquo; Họ muốn tạo ra một kh&ocirc;ng gian vật l&yacute; v&agrave; t&acirc;m l&yacute; cho tụi trẻ, điều m&agrave; c&aacute;c em kh&ocirc;ng được tiếp cận thường xuy&ecirc;n trong những m&ocirc;i trường khắt khe hơn. &ldquo;&Yacute; tưởng n&agrave;y l&agrave; một phần của khu d&acirc;n cư, để mọi người tr&ocirc;ng nom v&agrave; gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, ng&agrave;y n&agrave;y qua ng&agrave;y kh&aacute;c, v&agrave; tụi trẻ c&oacute; thể đến v&agrave; tạo ra những sắp đặt tr&ograve; chơi của ch&uacute;ng trong nhiều tuần, nhiều th&aacute;ng,&rdquo; theo Dockray. &ldquo;Tạo ra một s&acirc;n chơi biến chuyển dần dần theo sự lớn l&ecirc;n của tụi trẻ &mdash; đ&oacute; l&agrave; một c&aacute;i nh&igrave;n l&atilde;ng mạn.&rdquo; Phản hồi của cộng đồng nh&igrave;n chung rất t&iacute;ch cực, nhưng họ (Dockray v&agrave; Larsen) vẫn đang t&igrave;m hiểu mối quan hệ đối t&aacute;c với c&aacute;c cơ quan ch&iacute;nh quyền v&agrave; c&ograve;n chưa xử l&yacute; đến kh&iacute;a cạnh ph&aacute;p l&yacute; của dự &aacute;n. Theo lời Dockray, c&aacute;c dữ liệu m&agrave; họ đưa cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty bảo hiểm chỉ ra rằng s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu nh&igrave;n chung an to&agrave;n hơn &ldquo;m&ocirc; h&igrave;nh s&acirc;n chơi &lsquo;bong b&oacute;ng&rsquo; m&agrave; người ta nh&acirc;n rộng h&agrave;ng loạt ở khắp nước Mỹ, nơi trẻ em tưởng rằng c&aacute;c em kh&ocirc;ng thể tự l&agrave;m hại ch&iacute;nh m&igrave;nh,&rdquo; &ocirc;ng n&oacute;i. &ldquo;Khi vui chơi theo kiểu phi&ecirc;u lưu, c&aacute;c em tập trung cao độ hơn, n&ecirc;n thực tế c&aacute;c em rất thận trọng v&agrave; nhận thức r&otilde; về cơ thể của m&igrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng gian xung quanh.&rdquo; C&ocirc;ng nh&acirc;n chơi l&agrave; một trong những kh&iacute;a cạnh quan trọng nhất của việc vận h&agrave;nh một s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu đ&uacute;ng nghĩa, Dockray n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; l&yacute; do tại sao họ cần rất nhiều nguồn t&agrave;i trợ. Họ mong muốn tạo ra một thứ g&igrave; đ&oacute; để c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n chơi c&oacute; thể kiếm sống được từ c&ocirc;ng việc gi&uacute;p đỡ cộng đồng. Dự &aacute;n của Dockray v&agrave; Larsen được t&agrave;i trợ bởi một số quỹ v&agrave; đối t&aacute;c, d&ugrave; họ gặp phải kh&aacute; nhiều quy định. Theo Dockray, x&acirc;y dựng một s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu thực ra sẽ dễ d&agrave;ng hơn nếu như ngay từ đầu ta kh&ocirc;ng gọi n&oacute; l&agrave; một s&acirc;n chơi. Nhờ c&ocirc;ng sức của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n như Dockray v&agrave; sự hỗ trợ của c&aacute;c tổ chức như Pop-Up Play, playwork đang dần phổ biến hơn tại Mỹ. C&oacute; một Hội nghị Chơi (Play Symposium) giờ được tổ chức thường ni&ecirc;n ở Ithaca, New York, nhưng chưa c&oacute; trường đại học n&agrave;o tại Mỹ cấp bằng cho ng&agrave;nh Playwork. Leichter-Saxby v&agrave; Law hy vọng họ c&oacute; thể khởi xướng một &ldquo;cuộc c&aacute;ch mạng vui chơi.&rdquo; Cuối c&ugrave;ng th&igrave; tất cả đều phụ thuộc v&agrave;o c&acirc;u hỏi: Ch&uacute;ng ta c&oacute; sẵn s&agrave;ng từ bỏ việc kiểm so&aacute;t v&agrave; để tụi trẻ tự do định hướng bản th&acirc;n hay kh&ocirc;ng?<br /> <br /> Dịch bởi Nhi Do&atilde;n&nbsp;<br /> <a data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.atlasobscura.com%2Farticles%2Fplayworkers-ph-ds-and-the-growing-adventure-playground-movement%3Ffbclid%3DIwAR1QALe4HvoDueOk_8QIQqE1bHPwxRrWjHT0DX5Z5tJjlmuV06ZjsMRoeMc&amp;h=AT0OBHKX_G-c43hJZiGTWKMrw9qz2ZGdrq4GIWN7PTBPba_vqxUrwsGhBPETyAOlEiNIkY4nxjHoAN1jANS44CoIsQT9uQpBqxGYtNWYJcDOzK-DyTuKA2A4l2nmGTxaK1_KA_7O" href="https://www.atlasobscura.com/articles/playworkers-ph-ds-and-the-growing-adventure-playground-movement?fbclid=IwAR1QALe4HvoDueOk_8QIQqE1bHPwxRrWjHT0DX5Z5tJjlmuV06ZjsMRoeMc" rel="noopener nofollow" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-family: Georgia, serif; font-size: 17px; white-space: pre-wrap;" target="_blank"><span class="_4yxr" style="text-decoration-line: underline; font-family: inherit;">https://www.atlasobscura.com/articles/playworkers-ph-ds-and-the-growing-adventure-playground-movement</span></a><br /> <br />

tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager