<img src='/Images/images/news/sanchoiphieuluu.png'> TPG 29 Tháng Sáu 2019
Dự &aacute;n được t&agrave;i trợ bởi Japan Foundation - Asia Center; Tập đo&agrave;n Ecopark v&agrave; Doanh nghiệp x&atilde; hội Think playgrounds. Khi c&aacute;c đ&ocirc; thị dần biến chuyển th&agrave;nh &quot;rừng b&ecirc; t&ocirc;ng&quot;, kh&ocirc;ng gian chơi của trẻ em th&agrave;nh phố cũng co hẹp lại. Những tr&ograve; chơi quen thuộc với tuổi thơ của &ocirc;ng b&agrave;, bố mẹ c&aacute;c em như tắm mưa, bắt dế&hellip; trở n&ecirc;n thật xa xỉ, trong khi c&aacute;c s&acirc;n chơi th&ocirc;ng thường qu&aacute; đỗi nh&agrave;m ch&aacute;n v&agrave; b&iacute; b&aacute;ch. N&oacute;i như Marjory Allen, một kiến tr&uacute;c sư cảnh quan v&agrave; nh&agrave; hoạt động quyền trẻ em người Anh, ch&uacute;ng ta đang x&acirc;y những s&acirc;n chơi &quot;l&agrave; thi&ecirc;n đường với nh&agrave; quản trị, nhưng lại l&agrave; địa ngục với con trẻ&quot;.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/sanchoiphieuluu3.png" style="width: 500px; height: 290px;" /><br /> <br /> Tất cả dẫn đến một c&acirc;u hỏi: L&agrave;m thế n&agrave;o để &quot;cấy gh&eacute;p&quot; c&aacute;c gi&aacute; trị chơi thuần t&uacute;y v&agrave;o m&ocirc;i trường đ&ocirc; thị, gi&uacute;p những đứa trẻ lớn l&ecirc;n tự tin, s&aacute;ng tạo v&agrave; kh&ocirc;ng ngại thất bại đ&acirc;y? Dựa tr&ecirc;n m&ocirc; h&igrave;nh s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu đ&atilde; được đ&oacute;n nhận ở c&aacute;c quốc gia như Anh, Mỹ, Nhật Bản, &Uacute;c&hellip;, s&acirc;n chơi Phi&ecirc;u lưu Ecopark &ndash; đặt tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Hồ Thi&ecirc;n Nga &ndash; tạo ra một kh&ocirc;ng gian chơi tự do, kh&ocirc;ng sắp đặt v&agrave; định hướng trước, với c&aacute;c vật liệu như cuốc, xẻng, lốp xe, d&acirc;y thừng, c&agrave;nh c&acirc;y kh&ocirc;&hellip; được xếp lộn xộn v&agrave; đa dạng về độ cao, chất liệu&hellip; như một c&ocirc;ng xưởng thực thụ. Tại đ&acirc;y, trẻ em thoải m&aacute;i tưởng tượng v&agrave; s&aacute;ng tạo bất cứ kiểu chơi n&agrave;o m&agrave; c&aacute;c em muốn. C&aacute;c em c&ograve;n c&oacute; thể trải nghiệm một số thử th&aacute;ch &quot;mạo hiểm&quot; hơn so với th&ocirc;ng thường, như chơi với lửa, chơi với nước, d&ugrave;ng b&uacute;a, cưa, đinh&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; những tr&ograve; chơi từng rất quen thuộc v&agrave; tự nhi&ecirc;n với thế hệ &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ c&aacute;c em, nhưng kh&ocirc;ng c&ograve;n phổ biến với trẻ em th&agrave;nh phố ở thời điểm hiện tại.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/sanchoiphieuluu2.png" style="width: 500px; height: 361px;" /><br /> <br /> Tuy vậy, theo c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tổ chức x&atilde; hội, những thử nghiệm tuổi ấu thơ n&agrave;y l&agrave; cần thiết cho sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c em, cả về sức khỏe, t&acirc;m tr&iacute; v&agrave; cảm x&uacute;c. Việc tiếp x&uacute;c với c&aacute;c rủi ro được kiểm so&aacute;t từ khi c&ograve;n b&eacute; sẽ gi&uacute;p c&aacute;c em đối diện với tuổi trưởng th&agrave;nh một c&aacute;ch b&igrave;nh thản, mạnh mẽ v&agrave; tự chủ hơn, thay v&igrave; sống trong sự sợ h&atilde;i v&agrave; bảo bọc. C&aacute;c playworker (c&ocirc;ng nh&acirc;n chơi) lu&ocirc;n c&oacute; mặt tại s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu để tr&ograve; chuyện, lắng nghe c&aacute;c em v&agrave; cảnh b&aacute;o rủi ro, đảm bảo kh&ocirc;ng em n&agrave;o gặp phải tổn thương hoặc nguy hiểm đ&aacute;ng lo ngại trong khi vui chơi.<br /> <img alt="" src="/Images/images/news/sanchoiphieuluu6.png" style="width: 500px; height: 328px;" /><br /> <br /> Với triết l&yacute; chơi tự do, Ng&agrave;y Vui chơi &ndash; Khai trương S&acirc;n chơi Phi&ecirc;u lưu Ecopark sẽ mở cửa s&acirc;n chơi miễn ph&iacute; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&ugrave;ng đến tham gia v&agrave; trải nghiệm một kh&ocirc;ng gian chơi th&uacute; vị, bất ngờ, lần đầu ti&ecirc;n xuất hiện ở Việt Nam, v&agrave; thực sự được x&acirc;y dựng v&agrave; duy tr&igrave; bởi ch&iacute;nh trẻ em.

tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager