<img src='/Images/images/news/tre em choi tai che.jpg'> TPG 21 Tháng Chín 2018
&ldquo; T&ocirc;i l&agrave; một gi&aacute;o vi&ecirc;n nh&agrave; trẻ, blogger, diễn giả, nghệ sỹ v&agrave; l&agrave; t&aacute;c giả của quyển s&aacute;ch Quyển s&aacute;ch đầu ti&ecirc;n của Thầy Tom (teachertomfirstbook.com). Trong v&ograve;ng 15 năm, t&ocirc;i đ&atilde; dạy học tại trường Woodland Park (Woodland Park Cooperative School). Những đứa trẻ đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i khi ch&uacute;ng mới 2 tuổi c&ugrave;ng với bỉm sữa v&agrave; trở th&agrave;nh những nh&agrave; th&ocirc;ng th&aacute;i 5 tuổi sẵn s&agrave;ng đi học mầm non* . M&ocirc; h&igrave;nh trường học hợp t&aacute;c (Cooperative School) cho ph&eacute;p t&ocirc;i l&agrave;m việc rất gần với cha mẹ học sinh với phương thức cộng đồng thực chất. T&ocirc;i c&oacute; &yacute; định sẽ dạy học tại Woodland Park suốt phần đời c&ograve;n lại của m&igrave;nh. T&ocirc;i y&ecirc;u trẻ con v&agrave; y&ecirc;u cả gia đ&igrave;nh của ch&uacute;ng nữa. Đ&acirc;y thật l&agrave; một c&ocirc;ng việc đ&aacute;ng mơ ước.&rdquo;<br /> <br /> *Trường mầm non ở Mỹ bắt đầu từ khi trẻ 5 tuổi<br /> <br /> Cậu b&eacute; t&igrave;m được chiếc xe đẩy h&agrave;ng ở ph&iacute;a dưới ch&acirc;n dốc, cậu ngồi xổm xuống để nh&igrave;n r&otilde; hơn những chiếc b&aacute;nh xe như một c&aacute;ch để kiểm tra v&agrave; x&aacute;c nhận &ldquo;Đ&uacute;ng rồi, n&oacute; l&agrave; những chiếc b&aacute;nh xe&rdquo;<br /> <img alt="" src="/Images/images/news/tre%20em%20choi%20tai%20che1.jpg" style="width: 210px; height: 280px;" /><br /> <br /> Do tay cầm xe đẩy đ&atilde; bị bung ra từ trước, cậu b&eacute; luồn ng&oacute;n tay b&eacute; x&iacute;u của m&igrave;nh nắm chặt lấy chiếc xe đẩy rồi k&eacute;o đi bằng một tay. Cứ một chốc cậu quay lai nh&igrave;n để đảm bảo chiếc xe đẩy vẫn c&ograve;n ở b&ecirc;n cậu v&agrave; tiếp tục leo l&ecirc;n đỉnh dốc. Cậu cứ k&eacute;o rồi dừng lại, k&eacute;o rồi dừng lại cho đến khi cậu l&ecirc;n đến đỉnh của con dốc. Cậu b&eacute; quay đầu lại v&agrave; bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh đẩy xe xuống con dốc. Khi di chuyển xuống, cậu b&eacute; cố gắng quay sang nh&igrave;n chiếc xe đẩy m&agrave; kh&ocirc;ng cần dừng lại. Đ&oacute; đ&uacute;ng l&agrave; một thử th&aacute;ch đối với cậu. Với con dốc kh&ocirc;ng bằng phẳng, cậu đ&atilde; bị vấp v&agrave;i lần nhưng kh&ocirc;ng hề bị ng&atilde;, cậu b&eacute; tập trung cao độ v&agrave;o việc quan s&aacute;t ph&iacute;a trước cũng như sau trong khi vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe xuống dốc.<br /> <img alt="" src="/Images/images/news/tre%20em%20choi%20tai%20che2.jpg" style="width: 210px; height: 280px;" /><br /> <br /> Vừa xuống đến ch&acirc;n dốc, cậu b&eacute; lại tiếp tục quay lại v&agrave; lại đi l&ecirc;n đỉnh dốc. Lần n&agrave;y cậu b&eacute; c&oacute; vẻ th&agrave;nh thạo hơn, chỉ vấp v&agrave;i bước khi quay ra đằng sau quan s&aacute;t khi vẫn bước đi l&ecirc;n. Đến b&acirc;y giờ th&igrave; cậu b&eacute; đ&atilde; tin rằng chiếc xe đẩy lu&ocirc;n ở b&ecirc;n cạnh cậu; những chiếc b&aacute;nh xe khiến cậu m&ecirc; t&iacute;t v&agrave; ch&uacute;ng cũng ch&iacute;nh l&agrave; khởi nguồn của &yacute; tưởng tr&ograve; chơi n&agrave;y của cậu. T&ocirc;i tưởng tượng rằng cậu b&eacute; đ&atilde; suy nghĩ về việc ch&uacute;ng sẽ quay như thế n&agrave;o, cũng c&oacute; thể so s&aacute;nh về bốn b&aacute;nh xe, t&igrave;m điểm giống v&agrave; kh&aacute;c nhau của ch&uacute;ng. Chiếc xe đẩy kh&ocirc;ng qu&aacute; nặng để c&oacute; những l&uacute;c cậu b&eacute; đ&atilde; n&acirc;ng cả chiếc xe l&ecirc;n khỏi mặt đất. Cậu b&eacute; nh&igrave;n v&agrave;o những chiếc b&aacute;nh xe v&agrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng hề quay. C&oacute; thể cậu b&eacute; đ&atilde; từng l&agrave;m việc n&agrave;y, nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể biết được trẻ con suy nghĩ g&igrave;, học hỏi được g&igrave; v&agrave; cảm nhận như thế n&agrave;o đến khi ch&uacute;ng n&oacute;i điều đ&oacute; với t&ocirc;i, v&agrave; thậm ch&iacute; sau đ&oacute; t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng thể hiểu hết được.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/news/tre%20em%20choi%20tai%20che3.jpg" style="width: 210px; height: 280px;" /><br /> <br /> C&ocirc;ng việc của t&ocirc;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; để hiểu. C&ocirc;ng việc của t&ocirc;i l&agrave; ở đ&acirc;y, quan s&aacute;t v&agrave; suy ngẫm. Trước đ&acirc;y c&ocirc;ng việc của t&ocirc;i đ&atilde; từng l&agrave; tạo ra cho trẻ kh&ocirc;ng gian chơi gồm sườn dốc, xe đẩy v&agrave; cả một con đường bằng phẳng để c&oacute; thể đẩy xe l&ecirc;n v&agrave; xuống đồi. H&ocirc;m qua, một cụ b&agrave; người đ&atilde; từng tham gia nh&oacute;m phụ huynh tại trường (nh&oacute;m hỗ trợ gi&aacute;o vi&ecirc;n tại trường học nhằm th&uacute;c đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa gia đ&igrave;nh v&agrave; nh&agrave; trường) v&agrave;i tuần trước n&oacute;i chuyện với t&ocirc;i: &ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; hiểu ra được vấn đề. N&oacute; giống như một qu&aacute; tr&igrave;nh trị liệu. Việc của ch&uacute;ng ta l&agrave; chỉ lắng nghe tụi trẻ v&agrave; nhắc lại điều đ&oacute; với ch&uacute;ng.&rdquo; T&ocirc;i tự h&agrave;o rằng trường học của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nơi m&agrave; người lớn coi điều đ&oacute; l&agrave; hiển nhi&ecirc;n.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/news/tre%20em%20choi%20tai%20che4.jpg" style="width: 210px; height: 280px;" /><br /> <br /> V&agrave; khi m&agrave; tụi trẻ con kh&ocirc;ng n&oacute;i điều g&igrave;, khi ch&uacute;ng đẩy chiếc xe l&ecirc;n rồi xuống sườn dốc, ch&uacute;ng sẽ tự dạy ch&uacute;ng cần phải l&agrave;m thế n&agrave;o, tự hỏi v&agrave; tự trả lời c&acirc;u hỏi của ch&uacute;ng, để rồi c&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng ta l&agrave; suy ngẫm, kh&ocirc;ng n&oacute;i điều g&igrave;, kh&ocirc;ng n&oacute;i &ldquo;Con l&agrave;m tốt lắm&rdquo; hay &ldquo;Tuyệt vời&rdquo; hay &ldquo;Cẩn thận nh&eacute;&rdquo;, chỉ cần quan s&aacute;t, ngạc nhi&ecirc;n v&agrave; hiểu được rằng ch&uacute;ng đ&atilde; l&agrave;m ch&iacute;nh x&aacute;c những điều m&agrave; ch&uacute;ng cần l&agrave;m.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/news/tre%20em%20choi%20tai%20che5.jpg" style="width: 210px; height: 280px;" /><br /> <br /> Nguồn&nbsp;<a href="https://teachertomsblog.blogspot.com/2018/07/doing-exactly-what-they-ought-to-be.html?m=1#.W1nDLZM2fD4.facebook">https://teachertomsblog.blogspot.com/2018/07/doing-exactly-what-they-ought-to-be.html?m=1#.W1nDLZM2fD4.facebook</a><br /> Người dịch: Huệ Phương&nbsp;<br /> <br /> <br />

tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager