<img src='/Images/images/news/hoithaochoitaiche.png'> Thiếu niên 21 Tháng Chín 2018
&ldquo;Chơi tự do&rdquo; l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh gi&uacute;p cho trẻ em c&ugrave;ng nhau vui chơi từ những đồ vật c&oacute; sẵn trong thi&ecirc;n nhi&ecirc;n (c&acirc;y cối, mảnh gỗ, sỏi, đ&aacute;,...) hoặc c&aacute;c đồ vật nh&acirc;n tạo (ống nhựa, vải, bạt nilon,...). C&aacute;c bạn c&oacute; thể vận dụng tr&iacute; tưởng tượng của m&igrave;nh để lắp gh&eacute;p ch&uacute;ng lại th&agrave;nh đồ vật mới. Tức l&agrave; khả năng s&aacute;ng tạo sẽ được khai ph&aacute; v&agrave; vận dụng tối đa thay v&igrave; chơi với c&aacute;c đồ chơi được sản xuất v&agrave; thiết kế sẵn. Ngo&agrave;i ra, chơi tự do c&ograve;n c&oacute; nhiều h&igrave;nh thức kh&aacute;c như: tr&ograve; chơi đ&oacute;ng vai th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh, truy t&igrave;m kho b&aacute;u, c&aacute;c tr&ograve; chơi th&aacute;ch đấu theo nh&oacute;m,... M&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y hiện đang được nhiều nước ph&aacute;t triển như Ph&aacute;p, Đức,... x&acirc;y dựng cho thế hệ tương lai của m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, rất nhiều trẻ em tr&ecirc;n thế giới đang được người lớn hướng dẫn chơi trong nh&agrave; để đảm bảo c&aacute;c yếu tố: kh&ocirc;ng nguy hiểm, kh&ocirc;ng bẩn v&agrave; ph&aacute;t triển tư duy. Tại hội thảo &ldquo;Trẻ em học g&igrave; khi vui chơi?&rdquo;, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đến từ Ph&aacute;p, Đức v&agrave; Việt Nam đ&atilde; đề cập tới việc sử dụng v&agrave; gi&aacute; trị t&iacute;ch cực của việc chơi tự do đối với sự ph&aacute;t triển to&agrave;n diện của trẻ.<br /> <br /> Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, trẻ nhỏ c&oacute; quyền được vui chơi v&agrave; vui chơi l&agrave; hạnh ph&uacute;c của một đứa trẻ. C&ocirc; D&eacute;borah Gent&egrave;s (Gi&aacute;m đốc của Tổ chức Jouer Pour Vivre &ndash; Chơi để sống) nhận định: &ldquo;L&agrave; một tiến sĩ về khoa học gi&aacute;o dục, t&ocirc;i đ&atilde; thực hiện c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu về mối quan hệ gi&aacute;o dục trong c&aacute;c kh&ocirc;ng gian. Khi trẻ được chơi tự do ở ngo&agrave;i trời, c&aacute;c em c&oacute; thể trải nghiệm nhiều tr&ograve; chơi, thực h&agrave;nh nghệ thuật &ldquo;tự do&rdquo;. Từ đ&oacute;, tư duy của c&aacute;c em được mở rộng nhờ việc kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c cấu tr&uacute;c kh&aacute;c biệt cũng như tăng khả năng s&aacute;ng tạo&rdquo;. Tiếp đ&oacute;, c&ocirc; D&eacute;borah Gent&egrave;s cũng nhấn mạnh về vai tr&ograve; của người lớn trong m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y. Cụ thể, người lớn n&ecirc;n t&ocirc;n trọng trẻ em, cho trẻ tự quyết định kh&ocirc;ng gian v&agrave; c&aacute;ch chơi của ri&ecirc;ng m&igrave;nh. Vai tr&ograve; của người lớn ở đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn những đồ chơi an to&agrave;n cho trẻ, mọi thứ c&ograve;n lại sẽ l&agrave; c&ocirc;ng việc của trẻ em.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/news/De%CC%81borah%20Gente%CC%80s.jpg" style="width: 1393px; height: 1200px;" /><br /> <br /> Đồng t&igrave;nh với quan điểm n&agrave;y, chuy&ecirc;n gia Bianca Elgas (Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh tổ chức KuKuk Kultur) chỉ ra rằng: &ldquo;Kh&ocirc;ng gian ngo&agrave;i trời sẽ th&uacute;c đẩy trẻ c&oacute; c&aacute;c hoạt động về thể chất như leo tr&egrave;o, đu b&aacute;m, chạy nhảy, c&acirc;n bằng. Trẻ sẽ được r&egrave;n luyện sự linh hoạt, bền bỉ, dẻo dai v&agrave; tăng cường khả năng giao tiếp, l&agrave;m việc nh&oacute;m&rdquo;. Nhiều nước tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; bắt đầu x&acirc;y dựng c&aacute;c kh&ocirc;ng gian vui chơi ngo&agrave;i trời cho trẻ bởi họ nhận ra gi&aacute; trị tốt đẹp của n&oacute;. Sau một thời gian d&agrave;i nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thực h&agrave;nh phương ph&aacute;p chơi tự do, c&ocirc; Bianca đ&atilde; chỉ ra c&aacute;c lợi &iacute;ch như sau: Tăng khả năng s&aacute;ng tạo v&agrave; học hỏi, gi&uacute;p trẻ giảm bớt căng thẳng sau c&aacute;c buổi học, ph&aacute;t triển tr&iacute; n&atilde;o nhờ phương ph&aacute;p &ldquo;học thụ động&rdquo;, ph&aacute;t triển kỹ năng giải quyết vấn đề ở bậc cao cũng như c&aacute;c kỹ năng cơ bản trong x&atilde; hội, r&egrave;n luyện sức khoẻ, sẵn s&agrave;ng đối mặt với kh&oacute; khăn, x&acirc;y dựng h&agrave;nh trang cho tương lai.<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/news/Bianca%20Elgas.jpg" style="width: 1230px; height: 1200px;" /><br /> <br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chơi tự do cũng g&oacute;p phần gi&aacute;o dục trẻ em &yacute; thức bảo vệ m&ocirc;i trường th&ocirc;ng qua việc sử dụng đồ t&aacute;i chế an to&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động khuyến kh&iacute;ch sự gắn kết cộng đồng do trẻ em sẽ c&oacute; cơ hội c&ugrave;ng nhau t&igrave;m hiểu v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; ra c&aacute;c c&ocirc;ng năng mới của những đồ vật.

tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager