<img src='/Images/images/news/san choi phieu luu.png'> TPG 21 Tháng Chín 2018
<span style="font-size:14px;">Những cấu tr&uacute;c độc đ&aacute;o n&agrave;y l&agrave; những s&aacute;ng tạo của trẻ em v&agrave; thiếu ni&ecirc;n, được x&acirc;y dựng v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; vừa qua. C&aacute;c đường trượt nước, ban đầu được dự định như một m&aacute;ng xối mưa cho vịt cao su trượt xuống nhưng đ&atilde; được l&agrave;m rộng hơn để tụi trẻ c&oacute; thể chơi được. Với những dự &aacute;n nhỏ hơn, trẻ em được cung cấp mọi thứ ch&uacute;ng cần trong tầm tay. Theo &ocirc;ng Steve Jevning, gi&aacute;m đốc của Leonardo&rsquo;s Basement, một c&acirc;u lạc bộ phi lợi nhuận sau giờ học đứng ra tổ chức s&acirc;n chơi n&agrave;y cho hay: C&aacute;c phế liệu như ống nhựa PVC, c&aacute;c mẩu gỗ được đặt rải r&aacute;c trong s&acirc;n chơi v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho tụi trẻ thỏa sức s&aacute;ng tạo. &ldquo;Tại s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cố t&igrave;nh tạo ra một khu x&acirc;y dựng với rất nhiều đồ c&oacute; thể chơi được,kh&ocirc;ng hề sắp đặt trước với một kh&ocirc;ng gian lộn xộn&rdquo;. &ldquo;Nước, gỗ, c&aacute;c thanh kim loại, b&aacute;nh xe, xe đẩy v&agrave; c&ograve;n nhiều vật liệu kh&aacute;c đều c&oacute; thể tiếp cận sử dụng một c&aacute;ch đa dạng&rdquo;.</span><br /> <br /> <div> <span style="font-size:14px;">C&aacute;c quy tắc ở s&acirc;n chơi Phi&ecirc;u lưu rất đơn giản.</span></div> <div> <br /> <span style="font-size:14px;">&ldquo; An to&agrave;n, cởi mở v&agrave; vui vẻ&rdquo; theo chia sẻ của anh Chris Groth, một người hướng dẫn tại S&acirc;n chơi Phi&ecirc;u lưu &ldquo;Với những quy tắc n&agrave;y, về cơ bản mọi thứ đều c&oacute; thể xảy ra&rdquo;.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">S&acirc;n chơi n&agrave;y được d&agrave;nh cho trẻ em v&agrave; thiếu ni&ecirc;n độ tuổi từ 6 đến 16 tuổi. S&acirc;n chơi khuyến kh&iacute;ch trẻ em tự do vui chơi theo c&aacute;ch của ch&uacute;ng. Rất nhiều trẻ nhỏ bị thu h&uacute;t bới c&aacute;c thiết bị c&oacute; sẵn như t&agrave;u vũ trụ Millenium Falcon hay đường trượt nước, v&agrave; ch&uacute;ng c&oacute; thể nghĩ ra v&ocirc; v&agrave;n c&aacute;c c&aacute;ch để chơi tại kh&ocirc;ng gian n&agrave;y.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Luice Gudemestad, em g&aacute;i của Elijad chia sẻ &ldquo; S&acirc;n chơi truyền thống kh&ocirc;ng hấp dẫn như thế n&agrave;y đ&acirc;u ạ, s&acirc;n chơi n&agrave;y rất rất đặc biệt v&igrave; ch&uacute;ng ch&aacute;u kh&ocirc;ng thể t&igrave;m được con t&agrave;u Millenium Falcon cũng như c&aacute;c quả b&oacute;ng nước, đường trượt ở bất k&igrave; s&acirc;n chơi n&agrave;o kh&aacute;c.&rdquo;<br /> <br /> <img alt="" src="/Images/images/news/sanchoiphieuluu1.png" style="width: 700px; height: 446px;" /></span><br /> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Những khu vui chơi kh&ocirc;ng sắp đặt được bắt nguồn từ Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave;o những năm 1930. Một kiến tr&uacute;c sư người Đan Mạch Carl Theodor Sorenson nhận thấy rằng trẻ con vui chơi ở khắp nơi ngoại trừ c&aacute;c s&acirc;n chơi m&agrave; &ocirc;ng x&acirc;y dựng cho ch&uacute;ng. &Ocirc;ng đ&atilde; tưởng tượng rằng s&acirc;n chơi l&agrave; nơi &ldquo;trẻ con cần s&aacute;ng tạo, ước mơ, tạo h&igrave;nh v&agrave; tưởng tượng một thực tế&rdquo;. &Ocirc;ng đ&atilde; mở ra s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới tại Emdrup, Đan Mạch v&agrave;o năm 1943, v&agrave; s&acirc;n chơi tự do n&agrave;y được coi l&agrave; một biểu tượng chống lại Đức Quốc X&atilde;.&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Sự s&aacute;ng tạo bản năng của trẻ em ở thời điểm Chiến Tranh thế giới thứ 2 l&agrave; một điều cần thiết v&igrave; nhiều th&agrave;nh phố ở Ch&acirc;u &Acirc;u đ&atilde; bị t&agrave;n ph&aacute; bởi bom đạn. Ở thời k&igrave; n&agrave;y, trẻ em đ&atilde; biến c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; bị tr&uacute;ng bom hay c&aacute;c b&atilde;i phế liệu th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian vui chơi của ch&uacute;ng.<br /> <br /> Sau chiến tranh, c&aacute;c s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu tồn tại với một số lượng nhỏ tại Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ. Ở Minneapolis cũng đ&atilde; c&oacute; một s&acirc;n chơi c&aacute;ch đ&acirc;y 70 năm nhưng sau đ&oacute; n&oacute; đ&atilde; bị đ&oacute;ng cửa c&ugrave;ng với ng&ocirc;i trường vận h&agrave;nh n&oacute;. Ng&agrave;y nay, trẻ em ở S&acirc;n chơi Phi&ecirc;u lưu c&oacute; thể c&oacute; nhiều dụng cụ hơn để biến mong ước th&agrave;nh hiện thức, nhưng sự s&aacute;ng tạo bản năng th&igrave; vẫn tồn tại như xưa. Một số s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu như vậy đ&atilde; được vận h&agrave;nh ở Mỹ như Berkeley, Calif v&agrave; Brooklyn, N.Y Về quan điểm triết học đằng sau những s&acirc;n chơi phi&ecirc;u lưu, Jevning tin rằng đ&acirc;y l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh học dựa tr&ecirc;n trải nghiệm th&ocirc;ng qua việc trẻ em được ph&eacute;p trải nghiệm những th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thất bại. &ldquo;C&aacute;ch duy nhất để bạn c&oacute; thể ph&aacute;t triển cơ bắp ch&iacute;nh l&agrave; việc thử mọi thứ, l&agrave;m sai, trầy xước đầu gối, cắt phải ng&oacute;n tay hay đập b&uacute;a v&agrave;o ng&oacute;n tay của m&igrave;nh&rdquo;. &ldquo;Những việc tr&ecirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; những kinh nghiệm xấu, đơn giản n&oacute; l&agrave; những kinh nghiệm, chỉ vậy th&ocirc;i&rdquo;. Khi Jevning được hỏi về việc liệu anh c&oacute; băn khoăn về việc an to&agrave;n khi giao cho lũ trẻ c&aacute;c dụng cụ điện v&agrave; bảo ch&uacute;ng đi chơi kh&ocirc;ng, anh ta cười kh&uacute;c kh&iacute;ch trả lời &ldquo; Tất nhi&ecirc;n rồi, h&agrave;ng ng&agrave;y trong suốt 20 năm qua. C&aacute;ch ch&uacute;ng t&ocirc;i tiếp cận sự an to&agrave;n đ&oacute; l&agrave; tạo ra một m&ocirc;i trường an to&agrave;n, nhưng sau đ&oacute; dạy lũ trẻ về việc chịu tr&aacute;ch nhiệm&hellip; hỗ trợ ch&uacute;ng kiểm so&aacute;t c&aacute;c h&agrave;nh vi của bản th&acirc;n. Nếu ch&uacute;ng kh&ocirc;ng thể l&agrave;m được, khi đ&oacute; người lớn sẽ can thiệp.&rdquo; Hiệu trưởng trường cấp 2 Sheridan Hills Nancy Stachel cũng rất đồng t&igrave;nh với Jevning về qu&aacute; tr&igrave;nh học th&ocirc;ng qua trải nghiệm.</span><br /> <br /> <div> <span style="font-size:14px;">&quot;Bạn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m hộ lũ trẻ. Ch&uacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m điều đ&oacute;. Bạn n&ecirc;n l&ugrave;i lại v&agrave; để ch&uacute;ng tự chơi&quot;, c&ocirc; n&oacute;i. &quot;V&agrave; tất nhi&ecirc;n, ch&uacute;ng c&oacute; thể, nếu bạn cung cấp cho ch&uacute;ng kh&ocirc;ng gian đ&oacute; v&agrave; bạn thể hiện niềm tin về khả năng của ch&uacute;ng để l&agrave;m được điều đ&oacute;.&rdquo;&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">C&aacute;ch tiếp cận n&agrave;y nu&ocirc;i dưỡng sự s&aacute;ng tạo, v&agrave; sự s&aacute;ng tạo c&oacute; t&iacute;nh lan truyền. Asher Kiecker, 8 tuổi, nhận thấy Elijah đang l&agrave;m việc với c&aacute;c ống nhựa. Cậu b&eacute; tự hỏi m&igrave;nh kh&ocirc;ng biết c&oacute; đủ tuổi để bắt đầu một dự &aacute;n của ri&ecirc;ng m&igrave;nh kh&ocirc;ng v&agrave; cậu b&eacute; quyết định gặp người hướng dẫn&nbsp;</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">&quot;Ch&aacute;u muốn hỏi liệu thể l&agrave;m được đồ chơi từ những thứ kia?</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">&quot;Từ đ&acirc;u cơ ch&aacute;u?&rdquo; Groth trả lời.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">&quot;Từ những thứ n&agrave;y &yacute; ạ&rdquo; Kiecker n&oacute;i, chỉ v&agrave;o c&aacute;c đường ống v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ đặt tr&ecirc;n b&agrave;n l&agrave;m việc, &quot;Uhm ch&aacute;u c&oacute; cần phải lớn hơn mới chơi được kh&ocirc;ng ạ?</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">&quot;&Agrave; tất nhi&ecirc;n l&agrave; ch&aacute;u c&oacute; thể bắt đầu chơi được&rdquo;, Groth phản hồi.&nbsp;</span><br /> <img alt="" src="/Images/images/news/sanchoiphieuluu2.png" style="font-size: 14px; width: 700px; height: 533px;" /><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">&ldquo;Qu&aacute; tuyệt&rdquo; Kiecker thốt l&ecirc;n. Trong khi trẻ em được tư do tạo ra những đồ vật từ trong s&acirc;n chơi, nhưng ch&uacute;ng sẽ kh&ocirc;ng được mang đồ vật về nh&agrave;. Jevining n&oacute;i rằng quy tắc n&agrave;y gi&uacute;p trẻ em sẽ tập trung trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng. &quot;Đ&oacute; l&agrave; một b&agrave;i học mới cho những đứa trẻ, đặc biệt l&agrave; khi họ đ&atilde; d&agrave;nh rất nhiều thời gian l&agrave;m việc tr&ecirc;n một c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; v&agrave; họ c&oacute; &yacute; thức sở hữu,&quot; &ocirc;ng n&oacute;i. &quot;C&ocirc;ng việc của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; gi&uacute;p họ hiểu rằng đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m ra đồ vật l&agrave; trải nghiệm qu&yacute; gi&aacute;.&quot; Jevning n&oacute;i rằng một số bậc cha mẹ c&oacute; thể thất vọng rằng con họ kh&ocirc;ng thể mang sản phẩm về. Nhưng một số gia đ&igrave;nh kh&aacute;c lại cảm thấy thoải m&aacute;i v&agrave; họ nhận thấy những sản phẩm của con c&aacute;i m&igrave;nh để lại sẽ trở th&agrave;nh nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ kh&aacute;c. &ldquo;Nếu lũ trẻ đều mang đồ về nh&agrave;, ch&uacute;ng ta sẽ chỉ c&oacute; thể tạo ra những thứ giống nhau, tuy nhi&ecirc;n nếu một đứa trẻ nh&igrave;n thấy một V&ograve;ng xoay, ch&uacute;ng sẽ nghĩ m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m g&igrave; hay hơn kh&ocirc;ng? Chia sẻ từ mẹ của Lucie Elijad. &ldquo; Hơn nữa, ch&uacute;ng kh&ocirc;ng muốn c&oacute; một chiếc V&ograve;ng xoay như vậy trong vườn nh&agrave;&rsquo;. Quay trở lại s&acirc;n chơi, Jack Doty 7 tuổi sau khi rất th&iacute;ch th&uacute; với tr&ograve; chơi chiến đấu với người ngo&agrave;i h&agrave;nh tinh v&agrave; n&eacute;m b&oacute;ng nước, cậu b&eacute; bắt đầu muốn thử th&aacute;ch c&aacute;i g&igrave; đ&oacute; hấp dẫn hơn. Sau một b&agrave;i học về sự an to&agrave;n, cậu b&eacute; bắt đầu khoan 1 lỗ của một ống nước bốn chiều. &ldquo;&Ocirc; k&igrave;a! &Ocirc;i trời ơi! Nh&igrave;n k&igrave;a,một c&aacute;i lỗ&rdquo; Cậu b&eacute; k&ecirc;u to l&ecirc;n. &ldquo; N&agrave;o ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m th&ecirc;m một số thứ nữa&rdquo;.</span></div> </div> <br /> Nguồn:&nbsp;https://www.mprnews.org/story/2018/07/27/adventure-playground-kids-create-treasures-from-trash%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%E1%BB%8Bch%20:%20Hu%E1%BB%87%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.<br /> <br /> Người dịch: Huệ Phương&nbsp;

tin tức gần đây

Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Messager